Your browser does not support JavaScript!
نماشا

کاهش فشار های تورمی در مولفه هزینه های پرداخت شده می تواند خبر خوبی برای فدرال رزرو باشد

کاهش فشار های تورمی در مولفه هزینه های پرداخت شده می تواند خبر خوبی برای فدرال رزرو باشد

عدد واقعی ۴۶.۹?

عدد مورد انتظار ۴۷

عدد قبلی ۴۷.۱

 

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۴۴.۲?

عدد مورد انتظار ۵۲.۴

عدد قبلی ۵۳.۲

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۵۱.۴?

عدد مورد انتظار ۴۹.۸

عدد قبلی ۵۰.۲

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۲.۶?

عدد مورد انتظار ۴۴.۹

عدد قبلی ۴۵.۷

 

?پس از این گزارش انتظارات بازار های پولی برای جلسه ژوئن تغییر خاصی نکرد، نکته برجسته کاهش فشار های تورمی در مولفه هزینه های پرداخت شده است که می تواند خبر خوبی برای فدرال رزرو باشد هرچند تورم سر سخت در چند ماه اخیر مربوط به بخش خدمات بوده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید