Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه ژانویه ...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه ژانویه ...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه ژانویه 

 

عدد واقعی ۴۷.۴?

 

عدد مورد انتظار ۴۸

 

عدد قبلی ۴۸.۴

 

مولفه هزینه های پرداخت شده

 

عدد واقعی ۴۴.۵?

 

عدد مورد انتظار ۳۹.۵

 

عدد قبلی ۳۹.۴

 

 

مولفه اشتغال

 

عدد واقعی ۵۰.۶?

 

عدد مورد انتظار ۴۹

 

عدد قبلی ۵۱.۴

 

سفارشات جدید

 

عدد واقعی ۴۲.۵?

 

عدد مورد انتظار ۴۶.۱

 

عدد قبلی ۴۵.۲

 

 

شاخص گشایش شغلی و گردش کار ارزیابی دسامبر 

 

عدد واقعی ۱۱.۰۱۲M?

 

عدد مورد انتظار ۱۰.۲۵M

 

عدد قبلی ۱۰.۴۵۸M

 

 

?شاخص JOLTS با شگفتی صعودی همراه شد که در کنار عدد قویتر از انتظار مولفه استخدام ISM نشان می دهد که بازار کار ایالات متحده همچنان قوی است و آن بخشی از تورم که مرتبط با وضعیت اشتغال می باشد همچنان نیاز به مقابله دارد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید