Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ارزیابی مقدماتی ماه ژانویه ...

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ارزیابی مقدماتی ماه ژانویه ...

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ارزیابی مقدماتی ماه ژانویه 

عدد واقعی ۶۴.۶?

عدد مورد انتظار ۶۰.۸

عدد قبلی ۵۹.۷

 

 

انتطارات تورمی یک ساله

عدد واقعی ۴٪?

عدد قبلی ۴.۴٪

 

انتظارات تورمی پنج ساله 

عدد واقعی ۳٪?

عدد قبلی ۲.۹٪

 

?نسبت به خود شاخص اصلی این انتظارات تورمی است که در این برهه از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که فدرال رزرو به آن توجه می کند، با این حال انتظارات تورمی کوتاه مدت و بلند مدت در تضاد با یکدیگر گزارش شدند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید