Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماه مارس بدون شگفتی

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماه مارس بدون شگفتی

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۰.۵٪

عدد مورد انتظار ۰.۶٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی سالانه مارس 

عدد واقعی ۴.۳٪

عدد مورد انتظار ۴.۳٪

عدد قبلی ۵.۲٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی سالانه مارس 

عدد واقعی ۴.۳٪

عدد مورد انتظار ۴.۲٪

عدد قبلی ۴.۷٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماهانه 

عدد واقعی ۰.۶٪?

عدد قبلی ۰.۳٪

شاخص Median CPI

عدد واقعی ۴.۶٪

عدد مورد انتظار ۴.۵٪

عدد قبلی ۴.۹٪

 

شاخص Trimmed CPI

عدد واقعی ۴.۴٪

عدد مورد انتظار ۴.۴٪

عدد قبلی ۴.۸٪

 

?با اینکه شاخص سرفصل در معیار سالانه کاهش را نشان می دهد اما در تغییرات ماهانه افزایش جزیی دارد و از طرفی خالص هزینه مصرف کننده همچنان سرسخت می باشد، با این حال گزارش بعید است در انتظارات بازار برای نرخ بهره بانک مرکزی کانادا و همزمان در ذهنیت بانک مرکزی کانادا تغییر چندانی ایجاد کند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید