Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه فوریه...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه فوریه...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه فوریه 

عدد واقعی ۴۷.۷?

عدد مورد انتظار ۴۷.۹

عدد قبلی ۴۷.۴

 

 

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۵۱.۳?

عدد مورد انتظار ۴۵

عدد قبلی ۴۴.۵

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۴۹.۱?

عدد مورد انتظار ۵۱

عدد قبلی ۵۰.۶

 

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۷?

عدد مورد انتظار ۴۳.۷

عدد قبلی ۴۲.۵

 

?در مجموع گزارش میکسی بود به گونه ای که برخی نکات مثبت و برخی منفی اما با توجه به بازگشت مجدد مولفه هزینه های پرداخت شده به بالای قلمرو انبساطی بازار نرخ های بهره با ارزشگذاری بیشتر در ارتباط با نرخ بهره همراه بودند.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید