شاخصPrelim GDP ایالات متحده به عدد ۲.۱٪🔻 رسید

شاخصPrelim GDP ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم که پیش بینی برای آن عدد ۲.۲٪ بود به عدد ۲.۱٪🔻 رسید.

دوره گذشته عدد ۲٪ بوده است.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری در ارزیابی هفته منتهی به ۱۹ نوامبر که پیش بینی برای آن عدد ۲۵۹K بود عدد ۱۹۹K🔻 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۲۶۸K بوده است.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۵٪-🔻 رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۳٪- بوده است.

خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۵٪ بود عدد ۰.۵٪ پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

📃در مجموع داده ها به خصوص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری خوب بوده است و این می تواند در راستای هدف ماکزیمم اشتغال فدرال رزرو گام مثبتی باشد که شاید در نشست ماه دسامبر باعث شدت گرفتن گفتگوها پیرامون افزایش سرعت تیپرینگ شود.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#US #GDP

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews