Category: بانک های مرکزی

به گفته منابع رویترز بانک مرکزی اروپا کشور های منطقه یورو را در اهدا کنندگان ، گیرندگان ، خنثی ها برای سرمایه گذاری مجدد عواید طرح پاندمی تقسیم می کند…

به گفته منابع رویترز بانک مرکزی اروپا کشور های منطقه یورو را در اهدا کنندگان ، گیرندگان ، خنثی ها برای سرمایه گذاری مجدد عواید

ادامه مطلب