Day: 12 آذر 1400

بایدن رئیس جمهور

بایدن رئیس جمهور ایالات متحده: چین ممکن است کارهای بیشتری بر روی قیمت های نفت انجام دهد، با بهبود اقتصاد جهانی فشار قیمت ها کاهش می یابد..

بایدن رئیس جمهور ایالات متحده: چین ممکن است کارهای بیشتری بر روی قیمت های نفت انجام دهد، با بهبود اقتصاد جهانی فشار قیمت ها کاهش

ادامه مطلب