عضو بانک مرکزی اروپا کازیمیر از خطر اقتصاد ناحیه یورو می گوید

کازیمیر

عضو بانک مرکزی اروپا کازیمیر می گوید اقتصاد ناحیه یورو هنوز به طور کامل از خطر خارج نشده است.

اهمیت خبر ⚪️⚪️⚪️????????

#ECB

 

بانکمرکزیاروپا

بانکمرکزیاروپایاهمانECB بانکمرکزیمنطقهیورواست. اینبانکمرکزیسیاستهایپولیناحیهیوروراتنظیممیکند. کهشاملتعییننرخبهرهوسیاستهایانقباضیوانبساطیمیباشد. اینبانکمرکزیبهطورکلیهدفدستیابیبهثباتقیمتیراباتوجهبهتورمپاییندنبالمیکند.

بانکمرکزیاروپادرنشستقبلیخودنرخهایبهرهرادرهمانعدد۰٪ثابتنگهداشت. وسیاستهایپولیخودرانیزتغییرنداد.امابهطورکلیاینبانکنگرانیهاییدرارتباطباعدمرشدتورمدارد. ومیگویندافزایشتورمماهژانویهناشیازتلاقیفاکتورهابودهوموقتیاست.

بانکمرکزیاروپاهمچنیننگرانتقویتبیشازحدیورودربرابردلاراست. کهاینتقویتمیتواندبرایصادراتوفشارهایقیمتیموردنظربدباشد.

ساختاربانکمرکزیاروپابهگونهایاستکهایناجازهراباآنهانمیدهدتاباتامینمالیبیشتربتوانندکاریکنندتامنجربهرشداقتصادیفراترازایالاتمتحدهشود. وبههمیندلیلهموارهنگرانیهایینسبتبهپایینبودنتورمدراینناحیهوجوددارد.

معاونبانکمرکزیاروپاپیشتربرحفظحمایتهایپولیومالیتاکیدکردهبودوحتیاشارهداشتکهدرصورتلزومبستهاضطراریخریدهایهمهگیریرابرایبرخینواحیحتیمیتوانافزایشداد.

در این خبر می خوانید عضو بانک مرکزی اروپا کازیمیر می گوید اقتصاد ناحیه یورو هنوز به طور کامل از خطر خارج نشده است.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews