وزیر بهداشت انگلستان جاوید درباره واریانت امیکرون

وزیر بهداشت انگلستان جاوید: واریانت امیکرون با سرعتی زیاد در حال گسترش است.

ادامه نظرات:

✅ سه دوز واکسن محافظت می‌کند.

✅ده نفر در بیمارستان های انگلستان واریانت امیکرون دارند.

✅هنوز نمی توانیم هرگونه مرگ ناشی از امیکرون را در انگلستان تائید کنیم.

✅امیکرون تقریباً ۴۰٪ از عفونت ها را در لندن تشکیل می دهد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#UK #Coronavirus

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews