نظرات معاون بانک مرکزی انگلستان

معاون بانک مرکزی انگلستان رامسدن

نظرات معاون بانک مرکزی انگلستان رامسدن:
سیاست های فعلی در جایگاه مناسبی هستند.
پیشرفت واکسیناسیون شماری از ریسک ها را کاهش داده است اما ریسکها همچنان وجود دارند.
برنامه خرید اوراق، سیاستی بوده که جواب داده است.
اگر لازم باشد بانک مرکزی می تواند برخی محدودیت ها را جهت فراهم کردن فضای بیشتر مجدد ارزیابی کند.
فضا برای QE بیشتر وجود دارد.
چشم انداز اصلی اما کاهش سرعت QE است.
کار بر روی نرخ های بهره منفی یک برنامه احتمالی است.

نظرات معاون بانک مرکزی انگلستان نسبتا انبساطی بود.

 

پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟

GBPJPY SETUP

برنامهQEچیست!؟

نوعی سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی در جامعه اعمال میشود.

این سیاست با تشویق افراد به گرفتن وام و بازخرید اوراق بلند مدت به اقتصاد جامعه کمک میکند. هر جه نقدینگی در جامعه افزایش یابد پول زیادی وارد چرخه اقتصاد میشود. در این صورت رونق اقتصادی ایجاد میشود.

زمانی که اقدامات انبساطی برای افزایش نقدینگی دیگر کارآمد نباشند( نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر برسند)، بانک مرکزی میتواند مقادیری از دارایی ها را( به عنوان مثال اوراق قرضه) برای خرید مورد هدف قرار دهد.

با اجرای سیاست انبساطی بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افرایش میدهند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews