USD

USD مخفف چیست؟

USD مخفف چیست؟ USD مخفف ارز دلار آمریکا ($)، واحد پول رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز ذخیره اولیه جهان در چند دهه گذشته است.

ادامه مطلب »
کار

بیکاری چیست؟

بیکاری چیست؟ اصطلاح بیکاری به وضعیتی اطلاق می شود که فردی که به طور فعال در جستجوی کار است قادر به یافتن کار نیست. بیکاری

ادامه مطلب »
نرخ U-6

نرخ U-6 (بیکاری) چیست؟

نرخ U-6 (بیکاری) چیست؟ نرخ U-6 (بیکاری) درصدی از نیروی کار ایالات متحده را که بیکار هستند، به اضافه آنهایی که کم کار هستند، به

ادامه مطلب »
عمو سام

عمو سام کیست؟

عمو سام کیست؟ “عمو سام” در واقع نماینده شخصیت داده شده دولت فدرال ایالات متحده یا ایالات متحده آمریکا به طور کلی است. در امور

ادامه مطلب »