نظرات معاون بانک مرکزی انگلستان

معاون بانک مرکزی انگلستان رامسدن

معاون بانک مرکزی انگلستان رامسدن در کنفرانس مطبوعاتی

پس از نشست بانک مرکزی انگلستان در ارتباط با برنامه خرید دارایی ها یا همانQE اشاره دارد که

زمانی باید سرعت خرید ها را کاهش دهیم.

وی افزود بانک مرکزی انگلستان در مسیر خود قرار دارد تا برنامهQE را تا انتهای سال تکمیل کند.

بیلی رئیس بانک مرکزی انگلستان می گوید کمیته سیاست های پولی بر این باور است که نرخ بیکاری واقعی بالاتر از چیزی است که گزارش شده و تفسیر داده های بازار کار دشوار است.

 

پوند به کدام سمت خواهدرفت؟

برنامهQEچیست!؟

نوعی سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی در جامعه اعمال میشود.
این سیاست با تشویق افراد به گرفتن وام و بازخرید اوراق بلند مدت به اقتصاد جامعه کمک میکند. هر جه نقدینگی در جامعه افزایش یابد پول زیادی وارد چرخه اقتصاد میشود. در این صورت رونق اقتصادی ایجاد میشود.

زمانی که اقدامات انبساطی برای افزایش نقدینگی دیگر کارآمد نباشند( نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر برسند)، بانک مرکزی میتواند مقادیری از دارایی ها را( به عنوان مثال اوراق قرضه) برای خرید مورد هدف قرار دهد.
با اجرای سیاست انبساطی بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افرایش میدهند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews