عضو فدرال رزرو مستر:شوک افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره مورد نیاز نیست…

عضو فدرال رزرو مستر: در دوره کالیبراسیون مجدد سیاست پولی هستیم/نیازی نیست به میزان ۰.۷۵٪ افزایش نرخ بهره دهیم، شوک افزایش ۰.۷۵٪ مورد نیاز نیست/مایلم تا پایان سال به نرخ خنثی ۲.۵٪ برسیم.

✅نیازی نیست به میزان ۰.۷۵٪ افزایش نرخ بهره دهیم، شوک افزایش ۰.۷۵٪ مورد نیاز نیست.

✅از افزایش نیم درصدی در ماه می و تعداد کمی افزایش نیم درصد بعد از آن حمایت می کنم.

✅زمانی که به حالت خنثی رسیدیم، ادامه مسیر نرخ ها به نحوه رفتار اقتصاد بستگی خواهد داشت.

✅افزایش زیاد در نرخ صندوق های فدرال رزرو راه مناسبی برای ادامه کار نیست.

✅من ترجیح می دهم بیشتر مشورتی و عمدی باشیم.

✅ چیزهایی غیر از سیاست پولی بر تورم تأثیر می گذارد.

✅من مطمئن هستم که تورم را در یک مسیر نزولی قرار می دهیم و به توسعه ادامه می دهیم.

✅چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری بیش از ۲ درصد کاهش خواهد یافت.

✅ فکر می کنم چند سال طول می کشد تا تورم به ۲ درصد کاهش یابد.

✅کاهش ترازنامه نیز سیاست انبساطی را کاهش می دهد.

📃پس از رد کردن بحث افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره از سوی مستر دارایی های ریسکی کمی مورد حمایت قرار گرفتند.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews