شرکت Gaz System می گوید لهستان جهت توقف احتمالی عرضه گاز از روسیه آماده است…

شرکت Gaz System می گوید مصرف کننده لهستانی امروز با کمبود گاز مواجه نخواهد شد و لهستان جهت توقف احتمالی عرضه گاز از روسیه آماده است.

#Geopolitics #Russia #Energy

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews