شرکت گازپروم می گوید لهستان همچنان گاز روسیه را از آلمان خریداری می کند

شرکت گازپروم می گوید لهستان همچنان گاز روسیه را از آلمان خریداری می کند.

⭕️عرضه معکوس به لهستان از طریق خط لوله یامال در حدود ۳ میلیون متر مکعب در روز انجام می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews