شاخص PMI تولیدی فرانسه ارزیابی مقدماتی ماه آپریل

شاخص PMI تولیدی فرانسه ارزیابی مقدماتی ماه آپریل

عدد واقعی ۵۵.۴🔺

عدد مورد انتظار ۵۳.۷

عدد قبلی ۵۴.۷

شاخص PMI خدماتی فرانسه ارزیابی مقدماتی ماه آپریل

عدد واقعی ۵۸.۸🔺

عدد مورد انتظار ۵۶.۴

عدد قبلی ۵۷.

📃 به گفته Markitقیمت‌های کلی نهاده‌ها با دومین نرخ سریع ثبت‌شده افزایش یافته است.
به گفته شرکت‌ها هزینه‌های بالاتر مواد خام متعدد مانند فلزات، محصولات چوبی و مواد شیمیایی با افزایش قیمت انرژی و سوخت تشدید شده است.

بازارهای پولی اکنون به طور کامل روی افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست جولای ارزشگذاری کرده اند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews