شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۰.۳٪

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص درآمد شخصی

عدد واقعی ۰.۵٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۵٪

شاخص مصارف شخصی

عدد واقعی ۱.۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۷٪

عدد قبلی ۰.۲٪

شاخص هزینه اشتغال ارزیابی فصل اول

عدد واقعی ۱.۴٪🔺

عدد مورد انتظار ۱.۱٪

عدد قبلی ۱٪

🇺🇸

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۰.۳٪

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص درآمد شخصی

عدد واقعی ۰.۵٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۵٪

شاخص مصارف شخصی

عدد واقعی ۱.۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۷٪

عدد قبلی ۰.۲٪

شاخص هزینه اشتغال ارزیابی فصل اول

عدد واقعی ۱.۴٪🔺

عدد مورد انتظار ۱.۱٪

عدد قبلی ۱٪

📃در این گرارش نکات مثبت زیادی وجود دارد. مصارف شخصی از منظر داده های رشد قوی بوده و قدرت مصرف کننده را برجسته می کند. شاخص Core PCE نیز با در نظر گرفتن ارقام اخیر هزینه مصرف کننده به روایت پیک تورم دامن می زند اگرچه افزایش شاخص هزینه اشتغال بر اثرات دور دوم تورم اشاره دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews