شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماه فوریه

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماه فوریه

عدد واقعی ۱.۴٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۹٪

عدد قبلی ۱٪

شاخص Common CPI

عدد واقعی ۲.۸٪🔺

عدد مورد انتظار ۲.۷٪

عدد قبلی ۲.۶٪

شاخص Median CPI

عدد واقعی ۳.۸٪🔺

عدد مورد انتظار ۳.۵٪

عدد قبلی ۳.۵٪

شاخص Trimmed CPI

عدد واقعی ۴.۷٪🔺

عدد مورد انتظار ۴.۳٪

عدد قبلی ۴.۳٪

📃نرخ تورماصلی بالاترین نرخ تورم در ۳۱ سال اخیر است.
بانک مرکزی کانادا در نشست هفته گذشته احتمال افزایش نیم درصدی دیگر را برای نشست ماه ژوئن اعلام کرده بود و ارقام امروز به احتمال وقوع آن می افزاید و آنچه برای بانک مرکزی به طور خاص نگران کننده خواهد بود افزایش فشارها می باشد.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews