شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی نهایی سالانه آوریل

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی نهایی سالانه آوریل

عدد واقعی ۷.۴٪🔻

عدد مورد انتظار ۷.۵٪

عدد قبلی ۷.۴٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو

عدد واقعی ۳.۵٪

عدد مورد انتظار ۳.۵٪

عدد قبلی ۳.۵٪

📃 ارزیابی نهایی اندکی پایین تر بود اما همچنان نرخ تورم برای منطقه یورو بالاست و این حداقل پیام‌های هاوکیش اخیر از سوی بانک مرکزی اروپا را تأیید خواهد کرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews