شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی ماه آوریل

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۰.۵٪

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۱.۴٪

خالص هزینه تولید کننده

عدد واقعی ۰.۴٪🔻

عدد مورد انتظار ۰.۶٪

عدد قبلی ۱٪

هزینه تولید کنند تغییرات سالیانه ماه آوریل

عدد واقعی ۱۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۱۰.۷٪

عدد قبلی ۱۱.۲٪

خالص هزینه تولید کنند تغییرات سالیانه ماه آوریل

عدد واقعی ۸.۸٪🔻

عدد مورد انتظار ۸.۹٪

عدد قبلی ۹.۲٪

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری

عدد واقعی ۲۰۳K🔺

عدد مورد انتظار ۱۹۰K

عدد قبلی ۲۰۰K

📃این اعداد نزدیک به انتظارات هستند، اما نشان دهنده عدم کاهش فشارهای تورمی در ماه آوریل است که می تواند به افزایش CPI در ماه می، ژوئن و جولای سرایت کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews