شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان

شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان

عدد واقعی ۳۴.۳-🔺

عدد مورد انتظار ۴۳-

عدد قبلی ۴۱-

شاخص سنتیمنت اقتصادی ناحیه یورو

عدد واقعی ۲۹.۵-🔺

عدد مورد انتظار ۴۲-

عدد قبلی ۴۳-

📃موسسه ZEW می گوید:

⭕️محدودیت‌های کووید چین به بدتر شدن ارزیابی اقتصادی در آنجا کمک کرده است. این امر بار سنگینی را برای رشد اقتصادی آینده در آلمان ایجاد می کند.

⭕️اکثریت زیادی از کارشناسان افزایش نرخ های بانک مرکزی اروپا را در شش ماه آینده متصور هستند.

⭕️در مقایسه با ماه قبل، چشم انداز بدبینانه کمتری نسبت به وضعیت اقتصادی آلمان وجود دارد.

⭕️کارشناسان همچنان انتظار داشتند که اقتصاد بدتر شود، اما با شدت کمتر.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews