شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو ارزیابی ماه فوریه

شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو ارزیابی ماه فوریه

عدد واقعی ۰.۷٪🔻

عدد مورد انتظار ۰.۸٪

عدد قبلی ۰.۷٪-

شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو ارزیابی سالانه فوریه

عدد واقعی ۲٪🔺

عدد مورد انتظار ۱.۵٪

عدد قبلی ۱.۵٪-

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews