شاخص تغییرات فصلی GDP انگلستان

شاخص تغییرات فصلی GDP انگلستان

عدد واقعی ۰.۸٪🔻

عدد مورد انتظار ۱٪

عدد قبلی ۱.۳٪

شاخص تغییرات ماهانه GDP انگلستان

عدد واقعی ۰.۱٪-🔻

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۱٪

شاخص تولیدات صنعتی

عدد واقعی ۰.۲٪-🔻

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۶٪-

شاخص تولیدات کارخانه ای

عدد واقعی ۰.۲٪-🔻

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۴٪-

📃تولید خدمات ۰.۴ درصد افزایش یافته اگرچه فعالیت کلی با کاهش در ماه مارس کمی نزول پیدا کرده است.

درگیری روسیه و اوکراین منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است و این موضوع هیچ کمکی به مصرف و بحران هزینه زندگی در بریتانیا نکرده است. این یک باد مخالف بزرگ برای اقتصاد در ماه های آینده خواهد بود.

به طور کلی، سطح تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ۲۰۲۲ اکنون ۰.۷ درصد بالاتر از سطح قبل از پاندمی خود یعنی فصل چهارم ۲۰۱۹ است. برآوردهای ماهانه برای سه ماهه اول افزایش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در ژانویه، رشد ثابت در فوریه و کاهش ۰.۱ درصدی در مارس را نشان می دهد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews