شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه آوریل

شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۱۵.۳K🔻

عدد مورد انتظار ۳۹.۵K

عدد قبلی ۷۲.۵K

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۵.۲٪

عدد مورد انتظار ۵.۲٪

عدد قبلی ۵.۳٪

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews