شاخص بخش خدماتی PMI فرانسه ارزیابی نهایی آوریل

شاخص بخش خدماتی PMI فرانسه ارزیابی نهایی آوریل

عدد واقعی ۵۸.۹🔺

عدد مورد انتظار ۵۸.۸

عدد قبلی ۵۸.۸

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews