شاخص بخش خدماتی PMI آلمان ارزیابی نهایی آوریل

شاخص بخش خدماتی PMI آلمان ارزیابی نهایی آوریل

عدد واقعی ۵۷.۶🔻

عدد مورد انتظار ۵۷.۹

عدد قبلی ۵۷.۹

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews