سنتیمنت اقتصادی موسسهZEW برای آلمان بالاتر از انتظارات

سنتیمنت اقتصادی موسسهZEW برای آلمان در ارزیابی ماه دسامبر که پیش بینی برای آن عدد ۲۵.۳ بود به عدد ۲۹.۹🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۳۱.۷ بوده است.

مولفه شرایط فعلی که انتظارات برای آن عدد ۵ بود به عدد ۷.۴-🔻 نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۱۲.۵ بوده است.

سنتیمنت اقتصادی ناحیه یورو نیز که انتظارات برای آن عدد ۲۲.۴ بود عدد ۲۶.۸🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۲۵.۹ بوده است.

شاخص GDP ناحیه یورو در ارزیابی نهایی فصل سوم که انتظارات برای آن عدد ۳.۷٪ به عدد ۳.۹٪🔺 اصلاح شد.

عدد قبلی ۳.۷٪ بوده است.

📃در ارتباط با مولفه وضعیت فعلی با بدتر شدن سنتیمت اقتصادی مولفه شرایط فعلی برای اولین بار از ماه ژوئن منفی شد.
گلوگاه های عرضه، افزایش فشار های تورمی و نگرانی های مرتبط با ویروس ترکیب قدرتمندی را در آسیب رساندن به چشم انداز اقتصادی ایجاد کردند.
با این حال همچنان شرایط ویروس و واریانت امیکرون رصد می شود و اگر اخبار منفی به گوش برسد به طور حتم می تواند این چشم انداز را خراب تر کند اما تا به اینجای هفته جدید جریان خبری منفی را نداشتیم که این امر تا به این لحظه موجب ریکاوری سنتیمنت ریسک شده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#Germany #EU #ZEW

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews