نظرات رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:
جهش موارد کووید ریسک نزولی قابل توجهی برای فعالیت های اقتصادی ناحیه یورو محسوب می شوند.
ضروری است تا جایگاه سیاست های پولی همچنان انبساطی باقی بماند.
تعهد برای حفظ شرایط مالی مطلوب بسیار مهم است.
ریکاوری قدرتمند تر پیش شرط محکم کردن مجدد تورم در سطوح پیش از همه گیری می باشد.
مهم است که سیاست های پولی و مالی در کنار هم عمل کنند.
علی رغم افزایش شدید در ژانویه به دلیل تلاقی عوامل، تورم همچنان در سطوح پایین باقی مانده است.
در حالیکه انتظار داریم تورم طی ماه های آتی افزایش یابد اما فشارهای اساسی قیمت ها احتمالا خاموش باقی بمانند.

 

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟

بسته محرک چیست؟

بسته محرک 

از اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews