بخش خدماتی ISM PMI ضعیف تر از انتظارات…

شاخص بخش خدماتیISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۵۷.۱🔻

عدد مورد انتظار ۵۸.۵

عدد قبلی ۵۸.۳

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۸۴.۶🔺

عدد مورد انتظار ۸۴.۱

عدد قبلی ۸۳.۸

مولفه اشتعال

عدد واقعی ۴۹.۵🔻

عدد مورد انتظار ۵۱.۲

عدد قبلی ۵۴

همچنین دقایقی پیش گزارش S&P Global منتشر شد:

شاخص بخش خدماتیPMI ایالات متحده ارزیابی نهایی آوریل

عدد واقعی ۵۵.۶🔺

عدد مورد انتظار ۵۴.۷

عدد قبلی ۵۴.۷

📃در کنار شتاب در رشد تولید که توسط S&P Global PMI در ماه آوریل ثبت شد، عملکرد پایدار بخش خدمات نشان دهنده بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی در فصل دوم است.

در همین حال فشارهای تورمی در ماه آوریل بیشتر شده است.
قیمت‌های ورودی و هزینه‌های خروجی با بیشترین سرعت ثبت شده افزایش یافتند و کمبود مواد و نیروی کار در کنار هزینه های حمل و نقل بیشتر، باعث افزایش قیمت ها شده است.

#USD #PMI

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews