بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظارات نرخ بهره خود را ثابت نگه داشت.

بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظارات نرخ بهره خود را ثابت نگه داشت.
برنامه خرید دارایی ها نیز بدون تغییر باقی ماند.

سیاست های پولی فعلی مناسب هستند.
بازار های مالی همچنان مقاوم هستند.
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به سرعت بعد از سال ۲۰۲۱ به سمت سطوح پیش از همه گیری بهبود پیدا کند.
فرض بر این است که گسترش واکسن منجر به کاهش محدودیت ها شود.
کمیته شفاف بوده است که قصد ندارد هر گونه سیگنالی ارائه کند. که در برهه ای از آینده از نرخ های منفی استفاده شود.
به صورت کلی نتیجه گیری شده است که مقدمات جهت فراهم کردن ظرفیت استفاده از نرخ های منفی در صورت لزوم انجام خواهد شد.

 

پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟

بسته محرک چیست؟

بسته محرک

از اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند.  وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews