بانک خلق چین در ارتباط با اجرای سیاست پولی فصل اول

بانک خلق چین در ارتباط با اجرای سیاست پولی فصل اول:

✅ عملیات اقتصادی را در محدوده معقول نگه خواهیم داشت.

✅به محرک های سیل مانند متوسل نخواهیم شد.

✅نقدینگی در حد معقولی حفظ خواهد شد.

✅ نسبت اهرم کلان اساساً ثابت نگه داشته می شود.

✅یوان اساساً ثابت نگه داشته می شود.

✅ به دقت بر تعدیل سیاست های اقتصادهای توسعه یافته نظارت خواهد کرد.

✅سیاست پولی محتاطانه حمایت از اقتصاد واقعی را افزایش خواهد داد.

✅ از اموال به عنوان محرک کوتاه مدت برای اقتصاد استفاده نخواهیم کرد.

✅ثبات را در اولویت قرار می دهیم و برای تقویت اطمینان گام برمی داریم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews