شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه مارس

شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۷۲.۵K🔻

عدد مورد انتظار ۷۷.۵K

عدد قبلی ۳۳۶.۶K

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۵.۳🔻

عدد مورد انتظار ۵.۴٪

عدد قبلی ۵.۵٪

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews